Thursday, May 30, 2024
Latest:
เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา กวนข้าวทิพย์ถวายเป็นพุทธบูชา เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา กวนข้าวทิพย์ถวายเป็นพุทธบูชา เวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุ ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ วัดมิ่งเมือง จัดตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) โดยปี 2567 มีเพียง 1 ครั้ง
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ วัดมิ่งเมือง จัดตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) โดยปี 2567 มีเพียง 1 ครั้ง

เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นจากแม่น้ำกก สืบสานพระเพณีทางพระพุทธศาสนาเตรียมตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือตักบาตรเที่ยงคืน คืนนี้ โดยในปี 2567 นี้มีเพียงครั้งเดียว
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย จัดพิธีอัญเชิญพระอุปคุต ขึ้นจากแม่น้ำกก สืบสานพระเพณีทางพระพุทธศาสนาเตรียมตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือตักบาตรเที่ยงคืน คืนนี้ โดยในปี 2567 นี้มีเพียงครั้งเดียว

โครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ เขตที่ 3 ครั้งที่ 2
ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

โครงการพัฒนานครเชียงรายสู่เมืองแห่งความสุข 3 มิติ เขตที่ 3 ครั้งที่ 2