หารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการแพทย์ คลินิกแพทย์ทางเลือก

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่กองการแพทย์ เข้าพบ รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อพูดคุยหารือความร่วมมือทางด้านการศึกษาและการแพทย์ คลินิกแพทย์ทางเลือก เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ของนักเรียนในสังกัดเทศบาล พร้อมยกระดับการรักษาพยาบาลให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงรายด้วยการแพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง