ห้ามเผาเร็วขึ้น ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ งดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เนื่องด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกำหนดพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 11 – 15 กุมภาพันธ์ 2562 จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชน ให้งดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิดเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ เพื่อเป็นการเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งก่อนหน้านี้จังหวัดเชียงรายได้ประกาศมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันไฟป่า และการเผาในที่โล่ง ปี 2561-2562 ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิดโดยเด็ดขาด ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 15 เมษายน 2562

Cr.ปชส.ชร.