ข่าวเด่น

คาราวานรถจีนแห่เที่ยวไทยในช่วงตรุษจีนผ่านด่านสะพานมิตรภาพเชียงของคึกคัก

หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการข้ามแดนแบบครบวงจร

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ กล่าวว่า ตามที่อำเภอเชียงของได้ออกประกาศเปิดศูนย์บริการการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา นั้น สำหรับในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้มีนักท่องเที่ยวคาราวานจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก โดยนายอำเภอเชียงของ ได้ประสาน บูรณาการหน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้บริการแก่คาราวานรถจีนที่เดินทางโดยรถยนต์จากมณฑลยูนานมาท่องเที่ยวประเทศไทยในช่วงเทศกาลตรุษจีน ไม่ว่าจะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ และสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ร่วมให้บริการแบบ One Stop Service ทั้งกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง กระบวนการทางศุลกากร ทำใบขนรถยนต์ชั่วคราว กระบวนการตรวจโรค ออกใบรับรองแพทย์สำหรับผู้ทำหน้าที่ขับขี่ กระบวนการทดสอบสายตา ทดสอบสมรรถนะการขับขี่ อบรมกฎจราจร และออกใบขับขี่ชั่วคราวให้แก่ผู้ขับขี่ได้ทันที

โดยมีกลุ่มคาราวานจีนมาขอรับบริการจำนวน 2 กลุ่ม รวมจำนวนรถยนต์ 23 คัน นักท่องเที่ยวกว่า 100 คน คาดว่าจะใช้จ่ายเงินคนละไม่ต่ำกว่าคนละ 30,000 บาท ทำให้เงินสะพัดสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจในพื้นที่เส้นทางการท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก

ทางด้านเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงรายที่มาให้บริการ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปี 2562 มีกลุ่มนักท่องเที่ยวคาราวานจีนขออนุญาตเดินทางเข้ามาในประเทศไทยผ่านบริษัททัวร์มาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย จำนวน 205 คันและสำนักงานขนส่งเชียงใหม่ 119 คัน มากกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ในแต่ละเทศกาลสำคัญของประเทศจีน โดยส่วนใหญ่คาราวานรถจีนจะเดินทางมาจากมณฑลยูนานผ่านเข้ามาช่องทางด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ ห้วยทราย ผ่านจังหวัดเชียงราย ไปยังจุดหมายปลายทางหลัก คือ จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มคาราวานรถจีนสามารถไปติดต่อขอรับบริการทำใบขับขี่ชั่วคราวได้โดยตรงที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย สาขาเทิง หรือสามารถแจ้งขอรับบริการแบบเบ็ดเสร็จได้ที่ศูนย์บริการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดน ด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ได้โดยสะดวก ในโอกาสต่อไปกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการปรับปรุงกระบวนขั้นตอนการให้บริการออกใบขับขี่ให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ตามข้อเสนอของจังหวัดเชียงราย ไม่ว่าจะเป็นการลดจำนวนวันยื่นขออนุญาตล่วงหน้า การยื่นเอกสารผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการมอบอำนาจในการอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกในส่วนกลางให้แก่สำนักงานขนส่งจังหวัด

นายทัศนัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้สั่งการให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานและเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาหารือพิจารณาแนวทางการอำนวยความสะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวข้ามแดนทั้งด้านลาว และด้านเมียนมา ทั้งในส่วนของด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 เชียงของ-ห้วยทราย และในส่วนของด่านพรมแดนถาวรไทยเมียนมาแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก แล้วนำข้อเสนอดังกล่าวไปหารือกับส่วนนโยบายในส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อประสานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงกระบวนการขั้นตอนอำนวยความสะดวกในการเดินทางข้ามแดนอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจีน เมียนมา ลาวเดินทางมาเที่ยวเชียงรายและพื้นที่อื่นของประเทศให้มีความคึกคักทางเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของนักท่องเที่ยวจีนจะมีการดำเนิน “โครงการ 7 สัปดาห์ทองเทศกาลท่องเที่ยวคาราวานรถจีน หรือ Seven Golden Week ซึ่งเป็น 7 เทศกาลสำคัญที่นักท่องเที่ยวจีนนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยมากที่สุด ประกอบด้วย ปีใหม่สากล ตรุษจีน เชงเม้ง สงกรานต์ไทย วันแรงงาน วันชาติจีน และวันลอยกระทง โดยเน้นการสร้างตลาดการท่องเที่ยวที่กว้างขวางขึ้นและรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจใหม่ๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวคาราวานจีนได้หันมาสนใจเดินทางท่องเที่ยวทางรถยนต์ผ่านด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 มากยิ่งขึ้นในอนาคต คาดหวังว่า นักท่องเที่ยวคาราวานจีนจะแวะพักเที่ยวเชียงของ หรือเชียงราย ก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวยังพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ต่อไป.