ถวายพานพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชา และเวียนเทียนรอบพระสารีริกธาตุเนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 18.30 น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และประชาชนจากชุมชนต่างๆ ร่วมกันประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้เพื่อเป็นพุทธบูชาสักการะพระสารีริกธาตุ และเวียนเทียนรอบพระสารีริกธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา และเป็นวันที่พระสงฆ์ 1,250 รูป มาชุมนุมกันโดยมิได้นัดหมาย และเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ อันเป็นหลักธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความรักที่มีต่อตนเองและเพื่อนร่วมโลก โดยพิธีดังกล่าวเทศบาลนครเชียงรายได้จัดขึ้นภายในบริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย