ข่าวเด่น

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ‘นางชยาพร วัฒนศิริ’ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) แจ้งว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายวันชัย ศิริชนะ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยหลวง ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2558 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมตรี ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 นั้น

เนื่องจาก นายวันชัย ศิริชนะ ได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว และสภามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในการประชุมลับ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นางชยาพร วัฒนศิริ ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2562 ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2562 ผู้รับสนองพระราชโองการ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี.