ข่าวเด่น

“ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก”

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนที่โดดเด่นจาก 4 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 13 ก.ย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) อ.เมืองจ.เชียงราย นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก” โดยมี นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬา จ.แพร่ นำท่องเที่ยวและกีฬารวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน) เข้าร่วมครบครัน

โดยภายในงานมีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนที่โดดเด่นจาก 4 จังหวัดภาคเหนือดังกล่าว การนำเสนอโปรแกรมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน การจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและการเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการและเกษตรกรผู้ผลิต การจัดคลินิกเกษตรให้คำปรึกษา แนะนำและความรู้ที่จำเป็นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน การแสดงดนตรีและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่ากว่า 15,000 บาทแก่ผู้ร่วมงาน

โดยนายภาษเดช กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจ ได้ออกเดินทางมาสัมผัสกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชนพื้นที่ของ จ.เชียงราย และกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออกแล้วยังจะเป็นการกระจายรายได้ของภาคท่องเที่ยวลงสู่ชุมชนที่มีการดำเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ตลอดจนพี่น้องเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 อันจะนำไปสู่การลดปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศในภาพรวมอีกด้วย ทั้งนี้จากข้อมูลของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า ในช่วงเดือน ม.ค.-ก.ค.นี้ 2562 จังหวัดเชียงราย มีจำนวนนักท่องเที่ยวมาเยือน จำนวน 2,121,171 คน เพิ่มขึ้น 1.36% และสร้างรายได้รวม 15,594.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.90%

ทางด้าน นางนาถนรี กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 มุ่งพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางบกและอากาศเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงหรือจีเอ็มเอส เพราะมีความเป็นเอกลักษณ์หลายด้านและมีอาชีพหลักเป็นการเกษตร กระนั้นที่ผ่านมาแม้จะพยายามพัฒนาแต่ยังขาดการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างการท่องเที่ยวโดยชุมชนเกษตรกรกับเครือข่ายเอกชน เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ที่จะทำให้มีการติดต่อซื้อขายผลผลิตที่ปลอดภัยระหว่างกัน ดังน้ันจึงมีการจัดงานครั้งนี้ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 หลังจากจัดที่ จ.แพร่ น่าน และพะเยา มาแล้ว วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพทางด้านการเกษตรและคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้เป็นที่รู้จัก และยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอันจะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวสีเขียว Green Tourism เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในกลุ่มจีเอ็มเอสต่อไป โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 ก.ย.2562 ต้ังแต่เวลา 10.00-20.00 น.