ข่าวกิจกรรม

ระดมนักวิทย์รุ่นเยาว์ฯทั่วไทยเข้าค่าย มฟล.ฟังธรรมะคู่วิทยาศาสตร์จากพระว.วชิเมธี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างวันที่ 3-6 ต.ค.2562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ และกระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดให้มีโครงการ “ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ” ครั้งที่ 15 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดการแข่งขันระดับภาคทั่วทุกภาคของประเทศไทย เดินทางไปเข้าค่ายดังกล่าวรวมจำนวนประมาณ 433 คน

โดยเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาจำนวน 42 คน มัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 121 คน มัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 44 คน และอาจารย์ที่ปรึกษาอีกจำนวน 126 คน ซึ่งกิจกรรมจัดให้มีการเข้าค่ายพักภายใน มฟล.และแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทัศนศึกษาเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ จ.เชียงราย ณ ไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย เพื่อรับฟังการบรรยายเรื่องวิทยาศาสตร์กับธรรมะด้วย

สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีการแข่งขันวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันวาดภาพการ์ตูนวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย และประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่าเยาวชนแต่ละสถานศึกษาต่างนำผลงานซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและคิดค้นผลงานใหม่ๆ เข้าร่วมการแข่งขันอย่างเข้มข้น เพราะเยาวชนที่ชนะเลิศการประกวดโดยเฉพาะโครงงานวิทยาศาสร์และนวัตกรรมจะได้รับการคัดเลือกให้เข้าสู่การประกวดระดับนานาชาติได้ต่อไป

โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มฟล.เปิดเผยว่า สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปีและปีนี้ทาง มฟล.ภาคภูมิใจอย่างมากที่ได้เลือกจัดกิจกรรมค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ที่ มฟล.ซึ่งจากลักษณะพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติและขุนเขาทำให้เยาวชนวิทยาศาสตร์จะได้พักเข้าค่ายและสัมผัสกับความเป็นธรรมชาติ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ การแสดงออก การร่วมกิจกรรม ฯลฯ ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมทั้งยังได้รับฟังการบรรยายเรื่องวิทยาศาสตร์กับธรรมะโดยพระเมธีวชิโรดมหรือพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี ด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับในการเปิดค่ายดังกล่าวทาง รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบหมายให้ทาง ดร.ทิพาพร ลิมปเสนีย์ อุปนายกสมาคมฯ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มฟล.โดยมี ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา คณบดีสำนักวิทยาศาสตร์ มฟล.กล่าวรายงานโดยมีเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเข้าร่วมในพิธีครบครัน.