๑๔ ตุลาคม “ตักบาตรเทโวโรหนะมหาปวารณาออกพรรษา” งานบุญออกพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า วันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ มีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหนะออกพรรษาเป็นประจำทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดโครงการตักบาตรเทโวโรหนะมหาปวารณาออกพรรษา” ประจำปี ๒๕๖๒ ในวัจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๙ น. เป็นต้นไป ณ เชิงบันไดวัดดอยงำเมือง – สี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย และได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน ๒๖๘ รูป รับบิณฑบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมทำบุญตักบาตร ตามวันเวลาดังกล่าว

ตักบาตรเทโวโรหนะมหาปวารณาออกพรรษา

การอาราธนาศีลสมาทานศีลรักษาศีล

นครเชียงรายนครแห่งความสุข