ร่วมวันสถาปนาหน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ฯ

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญวันสถาปนาหน่วยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยโรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เดิมมีอัตราการจัดเป็นหมวดพยาบาลจังหวัดทหารบกเชียงรายจัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ 2500 แปรสภาพจากส่วนประกอบของเสนารักษ์กองร้อยสนับสนุน การช่วยรบกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 มีหน่วยสายแพทย์ที่ร่วมปฏิบัติงานหมวดพยาบาล จังหวัดทหารบกเชียงรายได้รับการปรับอัตราให้เป็นโรงพยาบาลจังหวัดทหารบกเชียงราย และได้ดำเนินการขอใช้ชื่อเป็น โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช เพื่อให้เป็นไปตามหลักนิยมโดยทั่วไป เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 จึงกำหนดวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วย ที่ตั้งโรงพยาบาล ตั้งอยู่ภายใน ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย.