โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า คว้ารางวัลโรงเรียนปลอดขยะ ประจำปี 2562

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โดยนางอนุรักษ์ บุตรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า และคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ที่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่ม B โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ได้ขับเคลื่อนโครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) และโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School ) ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของเครือข่าย ชุมชน โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร

#โรงเรียนเทศบาล5เด่นห้า

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา

#เทศบาลนครเชียงราย