เทศบาลนครเชียงรายเข้ารับรางวัลอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี อันดับ 1 ของประเทศไทย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้ารับรางวัลจาก พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ประธานมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดีประจำปี 2562 จำนวน 53 แห่ง เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องในความมุ่งมั่นที่ได้มีการพัฒนาการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน อันเป็นหัวใจหลักในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมการศึกษาคือ กุญแจสู่การพัฒนา S-LEARN-NET ต่อคณะอนุกรรมการตรวจประเมินเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่น มติที่ประชุม ให้ความเห็นชอบผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี(อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 “รางวัลที่ 1 เทศบาลนครเชียงราย จ.เชียงราย”

โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหาร ข้าราชการพนักงานเทศบาลนครเชียงรายทุกคนที่มีส่วนในการขับเคลื่อนและทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจจนสามารถคว้ารางวัลในครั้งนี้ นอกจากจะพิสูจน์ความตั้งใจในการทำงานของพวกเราแล้ว ยังได้เงินรางวัลกลับมาเพื่อพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายของเราต่อไป ถือเป็นเกียรติอันสูงสุดของพวกเราชาวเทศบาลนครเชียงราย

“เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันสำหรับพวกเราชาวเชียงราย ที่เทศบาลนครเชียงรายได้รับรางวัล ชนะเลิศอันดับที่1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทโดดเด่น (กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่) รางวัลนี้แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจ การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลนครเชียงรายโดยยึดหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส และตรวจสอบได้ ตามกฎเกณฑ์การประเมินที่มุ่งเน้นการปรับปรุงการบริหารจัดการ การจัดการบริการสาธารณะ การมีส่วนร่วมของประชาชนและมีนวัตกรรมท้องถิ่นที่มุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดย คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถึง 7 คณะ ลงพื้นที่ประเมินและคัดเลือก ผมและพวกเราทุกคน อยากให้พวกเราชาวเชียงรายได้ภูมิใจกับรางวัลแห่งเกียรติยศในครั้งนี้ และร่วมมือร่วมใจ มุ่งมั่นพัฒนาเชียงรายบ้านของเราให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อลูกหลานในอนาคตสืบไป” นายวันชัย กล่าว.