พลังเชียงรายเพื่อชาวเชียงราย สู่เป้าหมายที่สุดท้องถิ่นไทย”

เทศบาลนครเชียงราย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภทโดดเด่น (กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่) จากนวัตกรรม “การศึกษาคือกุญแจสู่การพัฒนา” S-LEARN-NET จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และในวันเดียวกันนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ก็ยังได้รับรางวัลอันดับ 3 จากนวัตกรรม “ถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ด้วยเช่นกัน

เทศบาลนครเชียงราย ขอร่วมแสดงความยินดีกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการรับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้ นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงรายของเรา สามารถคว้ารางวัลและสร้างชื่อเสียงระดับประเทศ อันแสดงถึงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการที่ประสบความสำเร็จและสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญ คือการหลอมรวมทัศนคติ ร่วมมือร่วมใจเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวเชียงราย สร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต สู่เป้าหมายที่สุดของท้องถิ่นไทยในทุกๆ ด้าน