เทศบาลนครเชียงรายส่งเสริมท่องเที่ยวเพิ่มรถราง สัมผัสท่องเที่ยวชุมชน (มีคลิป)

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาวดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมกันเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางหรือรถโค้ช สัมผัสภูมิปัญญาศิลปะพื้นบ้าน

การจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางหรือรถโค้ช ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจะได้สัมผัสกับภูมิปัญญา ศิลปะพื้นบ้าน และสนับสนุนการสร้างรายได้ของชุมชน ซึ่งรายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยว ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้ชุมชนนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นแผนระยะยาว ที่ได้วางไว้มานานกว่า 7 ปี และพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุด โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยรถรางหรือรถโค้ช ได้ต่อยอดมาจาก โครงการ “รถรางแอ่วเมืองวิถีล้านนาบูชาพ่อขุน” จุดท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย และยังได้เข้าสัมผัสกับชุมชนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ และเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไปควบคู่ด้วย.

ตารางบริการรถราง เวลา 09.30 / 13.30 น. ทุกวัน สามารถขึ้นรถได้ 2 จุด จุดแรกหลังอนุสาวรีย์พ่อขุนฯ จุดที่ 2 อาคารศูนย์บริการการท่องเที่ยวและขนส่งมวลชน( ดาวน์ทาวน์) หรือขนส่งเก่า (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) หรือสอบถามโทร 053-715952