อีกก้าวแห่งการยกระดับการศึกษา โรงเรียนสาธิตจุฬาฯสู่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาการศึกษาของน้อง ๆ นักเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ให้มีคุณภาพการศึกษาที่เทียบเท่ากับเยาวชนที่มีการศึกษาอยู่ในกรุงเทพฯ จึงได้มอบหมาย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมคณะผู้อำนวยการสถานศึกษา รวมถึงผู้อำนวยการสำนักการศึกษา คณะครู เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ศิริเดช สุชีวะ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมหารือและกำหนดแนวทางในด้านการศึกษาในระดับประถมศึกษา

ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ก้าวหน้าและเทียบเท่า เพื่อพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้เกิดทักษะที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง และการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา