งานสัปดาห์ห้องสมุด นิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า การจัดงาน “สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562 นิทรรศการหนังสือภาพและนิทานนานาชาติ” ซึ่งเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย มีการจัดการศึกษา และพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล และสังคม ทั้งในระบบและนอกระบบ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ในโรงเรียน และในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีนิสัยรักการอ่าน การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงรายประสานเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน การเรียนรู้จังหวัดเชียงราย ร่วมด้วยมูลนิธิเมล็ดฝัน “จัดกิจกรรมนิทรรศการ หนังสือภาพ และนิทานนานาชาติ” ขึ้นมา ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย ในระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562