ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเปิดท่องเที่ยวชุมชนชมศิลปะวัฒนธรรมไทยใหญ่กลางเมืองเชียงราย

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดสันป่าก่อ (ไทยใหญ่) นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายณรงศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย และ อาจารย์รำไพ ศรีทองอ่อน ประธานศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซน 4 เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน วัดสันป่าก่อ (ไทยใหญ่) โดยมีชาวชุมชนสันป่าก่อ และชุมชนใกล้เคียงเดินทางมาร่วมจำนวนมาก

ซึ่งในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน วัดสันป่าก่อ (ไทยใหญ่) ได้จัดให้ลานวัด มีกิจกรรม ซื้อขายสินค้าชุมชน อาหารแบบไทยใหญ่ อาหารแบบล้านนา และของใช้ต่าง ๆ ซึ่งได้รับความสนจากผู้เข้ากิจกรรมอย่างมาก และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแบบไทยใหญ่ คือการฟ้อนต้อนรับ การฟ้อนนกกิงกะหล่า

โดยนายวันชัย กล่าวว่า โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ในวันนี้เป็นการดำเนินงานที่มีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ สร้างชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน และการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ากับการท่องเที่ยวโดยการใช้เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิตวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน เทศบาลนครเชียงราย มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย รองรับนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวโดยชุมชน และการท่องเที่ยวเชิงกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากมาย มีการพัฒนาสู่การเป็น “เมือง Smart City” ต่อไปในอนาคต

ทางด้าน นายภูวิศ กล่าวว่า การเปิดการส่งเสริมท่องเที่ยวชุมชน ในเขตเทศบาลนครเชียงราย จะมีการดำเนินการเปิดไปให้ครบทุกชุมชน หรือทุกโซน ที่เทศบาลนครเชียงรายดำเนินการจัดตั้งขึ้น มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน โดยใช้ทุนชุมชน ที่เป็นอัตลักษณ์ เสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ มาดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือนและเป็นการกระจายรายได้ให้กับคนในชุมชน

“นอกจากนี้ เทศบาลนครเชียงราย ได้มีการส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ จากโซนที่ 1-4 นำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อขับเคลื่อนกลุ่มผู้สูงอายุและการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงรายไปร่วมกัน รวมทั้งพัฒนาอาชีพ และการท่องเที่ยว ชุมชนโดยการใช้ ความคิดสร้งสรรค์มาพัฒนาและ ต่อยอด โดยการขับเคลื่อนกลุ่มผู้สูงอายุสู่เส้นทางการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย และ เทศบาลนครเชียงรายได้กำหนดจุดจอดรถรางเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าถึง แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนวัดสันป่าก่อ (ไทยใหญ่ ) ซึ่งมีอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของ ไทยใหญ่ โดยเป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างไทยและพม่าอันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม “ นายภูวิศ กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การท่องเที่ยวในชุมชนสันป่าก่อ (ไทยใหญ่) จุดนี้จะเป็นจุดจอดรถราง และรถโค้ช อีกหนึ่งจุด เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาท่องเที่ยวได้อย่างใกล้ชิด ทั้งชมศิลปะวัฒนธรรม และสนับสนุนสินค้าชุมชน โดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกาย ที่มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร มีสีสันที่สวยงามของชุดแต่งกาย.