ข่าวเด่น

ทน.เชียงรายเปิด “เมืองอาหารปลอดภัย” ลงนามขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัย

เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.2562 ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดเมืองอาหารปลอดภัย เทศบาลนครเชียงราย ณ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นครเชียงราย ถนนบรรพปราการ อ.เมืองเชียงราย โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมครบครัน

โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นไปตามโครงการของเทศบาลนครเชียงรายที่ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากการบริโภคอาหารจากพืชผักต่างๆ โดยเฉพาะที่มีสารพิษปนเปื้อน ดังนั้นจึงได้มีการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างบนที่ดินที่เคยเป็นองค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ หรือ รสพ.เดิมให้เป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกรปลอดภัย นครเชียงราย ซี่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นสถานที่พบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยทางเทศบาลนครเชียงรายจะสนับสนุนให้มีการปลูกพืช ผัก และผลไม้ ที่ไม่มีการใช้สารเคมีแล้วใช้สถานที่ของศูนย์ที่กว้างขวางและตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงรายเป็นแหล่งรับซื้อและจำหน่าย รวมถึงให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไปได้เลือกซื้อในราคาย่อมเยาว์

โดยนายวันชัย กล่าวว่า เทศบาลนครเชียงรายได้บูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายหลากหลาย เช่น ภาคประชาชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย ส่วนราชการต่าง ฯลฯ ดำเนินการตรวจหาสารพิษตกค้าง รวมทั้งได้ร่วมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ จ.เชียงราย อีก 5 สถาบัน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใน อ.เมืองเชียงราย อีก 15 แห่ง ร่วมลงนามกับเทศบาลนครเชียรายในการสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนให้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยดังกล่าวด้วย รวมไปถึงสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือน จ.เชียงราย แล้วบริโภคอาหารในพืนที่อีกด้วย

ทางด้าน ดร.อุตตม กล่าวว่า การยกระดับเศรษฐกิจในท้องถิ่นเพื่อชุมชนถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความมั่นคงและยั่งยืนในเวทีโลก ซึ่งการให้ความสำคัญเรื่องอาหารปลอดภัยถือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนโดยตรง เพราะเป็นการสร้างโอกาสให้เข้าถึงอาหารโดยไม่ขาดแคลนและยังมีคุณค่าทางโภชนาการและปลอดภัย

“กิจกรรมของเทศบาลนครเชียงรายในครั้งนี้ยังก่อให้เกิดรายได้แก่ภาคเกษตรกรรมเพราะจะทำให้ได้สินค้าที่ได้มาตรฐานและสามารถจำหน่ายได้ สิ่งสำคัญอีกประการคือจะทำให้ จ.เชียงราย มีความโดดเด่นด้านความปลอดภัยในอาหารควบคู่ไปกับความเป็นเมืองศิลปวัฒนธรรมล้านนา จึงจะช่วยสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวผ่านทางอาหารปลอดภัยในสถานประกอบการต่างๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร ฯลฯ ได้อีกด้วย” ดร.อุตตม กล่าว.