AISจัดงาน“อุ่นใจไซเบอร์ยิ้มหวานวันเด็ก”ร่วมสร้างเด็กไทยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้ทัน

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้จัดกิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์ ยิ้มหวานวันเด็ก” เพื่อต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ

โดยนายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค –ภาคเหนือ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า ในยุคเทคโนโลยี Digital ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเชื่อมโยงทุกกิจกรรมไปกับการดำเนินชีวิต ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และระบบการศึกษาที่เป็นพื้นฐานสำคัญ เอไอเอส ในฐานะผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรม Digital เราจึงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเป็นแกนกลาง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาความรู้แก่เยาวชน ที่จะเป็นกำลังหลักของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตของสังคมในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน ในปีนี้ เอไอเอส จึงได้จัดกิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์ ยิ้มหวานวันเด็ก” ขึ้น เพื่อต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ

นายพรรัตน์ กล่าวอีกว่า โครงการ “อุ่นใจไซเบอร์” เป็นภารกิจที่ เอไอเอส ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมผ่านทางโรงเรียนเครือข่ายกว่า 450 โรงเรียนทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ปลูกจิตสำนึก และสร้างเครื่องมือคัดกรอง Content ที่ไม่เหมาะสมจากโลก Digital แก่เยาวชน โดยเน้นใน 2 ด้าน คือ การยกระดับมาตรฐานความรู้เท่าทัน Digital ด้วย DQ (Digital Quotient) ผ่านชุดการเรียนรู้ 360 องศา เพื่อพัฒนาทักษะและความฉลาดทางดิจิทัลให้เด็ก 8 ทักษะ ได้แก่ 1.Digital Identity (อัตลักษณ์ออนไลน์), 2.Digital Use (ยับยั้งชั่งใจ), 3. Digital Safety (เมื่อถูกรังแกออนไลน์), 4. Digital Security (ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย), 5. Digital Emotional Intelligence (ใจเขา-ใจเรา), 6. Digital Communication (รู้ถึงผลที่จะตามมา), 7. Digital Literacy (คิดเป็น), และ 8. Digital Rights (รู้สิทธิและความเป็นส่วนตัว) โดยชุดการเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยฝึกนิสัยในการใช้อินเทอร์เน็ตและ อุปกรณ์สมาร์ทโฟนอย่างสร้างสรรค์ รู้จักฉลาดใช้ในโลกออนไลน์ และเป็นพลเมืองดี คิดก่อนโพสต์ และมีทักษะในการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน และการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อคัดกรอง Online Content ที่ไม่เหมาะสม ด้วยระบบ “AIS Secure Net (Beta Phase)” และ “Google Family Link” ที่เกิดจากความร่วมมือกับ Google

​”โดยในครั้งนี้ เอไอเอส ได้นำพนักงานจิตอาสา พร้อมด้วยเครือข่ายพันธมิตรจากหน่วยงานต่างๆ มาร่วมจัดกิจกรรม “อุ่นใจไซเบอร์” ที่โรงเรียนเวียงเทิง ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ด้วยมุ่งหวังเสริมสร้างทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล เพื่อลดช่องว่างและความเหลือมล้ำในการเรียนรู้สำหรับเยาวชนพื้นที่ห่างไกล

นอกจากนี้ เอไอเอส ยังได้ส่งมอบของขวัญวันเด็ก ให้แก่หน่วยงานพันธมิตรทั่วภาคเหนือ อาทิ กองทัพภาคที่ 3 กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนเครือข่ายต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เอไอเอส มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งมอบความสุขและร่วมเสริมสร้างทักษะและความฉลาดทางดิจิทัลให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นพลเมืองดีในโลกออนไลน์ พร้อมที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืนตลอดไป ” นายพรรัตน์ กล่าว