“วันครูแห่งชาติ “ ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและบวงสรวงองค์พ่อขุนเม็งรายมหาราช เพื่อเป็นศิริมงคลเนื่องในวันครูแห่งชาติ ในการนี้นางรัตนา จงสุทธานามณี ได้ให้เกียรติมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นและนักเรียนที่มีผลคะแนนเต็มจากการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

Cr.โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย