ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายห่วงใยผู้สูงอายุแบบองค์รวมครบ 5 โซนผู้สูงอายุนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธาน โครงการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม การอบรมเชิงปฏิบัติการการบูรณาการดูแลและส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ โซนที่ 2 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 สันหนอง พร้อมเยี่ยมชมตลาดนัดบริการสุขภาพ กิจกรรม “ขยะแลกไข่” การตรวจรักษาเบื้องต้นโดยแพทย์จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และการตรวจคัดกรองต้อกระจก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์