ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ที่ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดเชียงราย มีการจัดประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม(จังหวัดเชียงราย) ร่วมกับแกนนำเครือข่ายธุรกิจคุณธรรม ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรม และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559-2564) ซึ่งจัดโดย ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) กระทรวงวัฒนธรรมรับกับจังหวัดเชียงรายและภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมขับเคลื่อนเป็นจำนวนมาก อาทิ ดร.วิรุณ คำภิโล ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าเชียงราย ประธานศูนย์ประสานงานภาคีพัฒนาจังหวัดเชียงราย เจ้าของวิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการ พรเพ็ญ คำภิโล นางสาวรัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย นางสาวชญานุท เหล่ารุ่งโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรรมการผู้จัดการโรงเรียนอีคิวเซ็นเตอร์ ผู้ก่อตั้ง Wealth Solution Network ฝ่ายขายอาคารพาณิชย์ตลาดล้านเมือง ฯลฯ.