เทศบาลนครเชียงรายเปิดแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน กิจกรรมทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ชุมชนศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วิชาการศรีเกิด เปิดวัฒนธรรมจีน ครั้งที่ 13” โดยมี น.ส.พรพิศ เทพปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด นำคณะครูอาจารย์และนักเรียนเข้าร่วมครบครันโดยพิธีจัดให้มีกิจกรรมแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน กิจกรรมทางวิชาการในรูปแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่ง รวมทั้งจัดพิธีสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานในโอกาสเทศกาลตรุษจีนด้วย

โดยนายณรงค์ศักดิ์ กล่าวว่า ในปัจจุบันภาษาและวัฒนธรรมจีนมีบทบาทสำคัญต่อประชาคมโลกและประเทศไทย เทศบาลนครเชียงรายนำโดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีนมาโดยตลอด จึงมีกิจกรรมระหว่างเทศบาลนครเชียงรายและประเทศจีนอย่างหลากหลาย เช่น โครงการความร่วมมือทางการศึกษาแก่ครูและนักเรียนด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้นภาษาและวัฒนธรรมจีน อีกทั้งความร่วมมือจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการจัดการศึกษาตามการพัฒนาดังกล่าวนั่นเอง

ทางด้าน น.ส.พรพิศ กล่าวว่า โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเพิ่มเติมวิชาภาษาจีนกลางมาตั้งแต่ปี 2548 ปัจจุบันได้พัฒนาหลักสูตรโดยเน้นการเรียนการสอนด้วยภาษาจีนอย่างเข้มข้น โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การจัดงานครั้งนี้จึงเพื่อให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพทางภาษาและวัฒนธรรมจีน.