โครงการครอบครัวนักคิดระดับปฐมวัย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายมงคล ใบแสง รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 4 สันป่าก่อ คณะครู ได้จัดโครงการครอบครัวนักคิด ระดับชั้นปฐมวัย เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัย และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นแนวทางให้ผู้ปกครองช่วยกระตุ้นนักเรียนฝึกกระบวนการคิดอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นต่อไป.