ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายเร่งกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลอง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ ฝ่ายช่างสุขาภิบาล งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล กองช่างเทศบาลนครเชียงราย ขุดลอกคูคลอง ทำความสะอาดและกำจัดวัชพืช บริเวณลำเหมืองศรีทรายมูล ซึ่งเป็นลำเหมืองที่ไหลลงร่องน้ำร่องปลาค้าวแล้วไหลลงลำน้ำกกต่อไป

ทั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงรายเร่งกำจัดวัชพืชและขุดลอกคูคลองใน 65 ชุมชนเพื่อฟื้นคืนความสมบูรณ์และเป็นการแก้ไขความตื้นเขินของให้กับคูคลองแต่ละพื้นที่