ข่าวเด่น

“วันการได้ยินโลก”ไปให้สุด อย่าหยุดเพียงไม่ได้ยิน

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ลานข้างอาคารโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม “วันการได้ยินโลก ประจำปี 2563” World Hearing Day ไปให้สุด อย่าหยุดเพียงแค่ไม่ได้ยิน โดยมี นางสาวมาลีวัลย์ ศรีวิลัย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งต่อถึงการได้ยินให้กับผู้ป่วยทุก ๆ คน

โดยนายภาสกร กล่าวว่า การที่กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และราชวิทยาลัย โสต ศอ นาสิกแพทย์ แห่งประเทศไทย ได้ร่วมจัดงาน “วันการได้ยินโลก ปี 2563” “World Hearing Day 2020” ในวันนี้ขึ้นนับว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้พิการทางการได้ยิน และประชาชนทั่วไป ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย ให้ได้เข้าถึงบริการตรวจสุขภาพหู ตรวจการได้ยิน ได้รับความรู้ในเรื่องการป้องกันการสูญเสียการได้ยิน การใช้เครื่องช่วยฟัง ตลอดจนวิธีตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องช่วยฟังเมื่อนำไปใช้งาน ต้องขอขอบคุณรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย และศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเชียงราย คณะผู้จัดงาน และผู้แทนบริษัทเครื่องช่วยฟังที่ให้การสนับสนุน ในเรื่องที่ดีนี้

นายแพทย์ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า เนื่องจากการสูญเสียการได้ยินส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนในทุกช่วงวัย นานาประเทศจึงได้ร่วมกันรณรงค์เรื่องการฟังอย่างปลอดภัย ปัจจุบันประเทศไทย มีผู้พิการทางการได้ยินสูงเป็นอันดับสองของผู้พิการทั้งหมด และเข้าสู่สภาวะผู้สูงวัย ทำให้มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ทั้งด้านการสื่อสาร การแยกตัวออกจากสังคม ซึมเศร้า หลงลืม และสมองเสื่อม ซึ่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิต และคุณภาพชีวิตลดลง องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้กำหนดให้วันที่ 3 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันการได้ยินโลก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกับราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์ จึงได้ร่วมกันจัดงาน “วันการได้ยินโลก” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ ด้านการได้ยิน ได้รับความรู้ให้เกิดความตระหนักในการป้องกัน และลดความพิการทางการได้ยิน

กิจกรรม ประกอบด้วย การตรวจหู ตรวจการได้ยิน ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องช่วยฟัง และเสวนาให้ความรู้ในเรื่อง การสูญเสียการได้ยิน และเครื่องช่วยฟัง โดยโสต ศอ นาสิกแพทย์ และนักแก้ไขการได้ยิน กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้พิการทางการได้ยินที่มาติดตามการใช้เครื่องช่วยฟังและผู้ดูแล จำนวน 30 คน กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัทเครื่องช่วยฟังได้แก่ มารุ่งโรจน์ ออดิเมด เอียร์โทน และไวเด็ก.