เทศบาลนครเชียงรายขอแสดงความยินดีผู้หญิงเก่งในวันสตรีสากล

ตามที่องค์การสหประชาชาติได้รับรองให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสตรีสากล นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายเป็นประธาน “โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลนครเชียงราย ประจำปี 2563” มอบเกียรติบัตรแก่ “ผู้หญิงเก่ง” จำนวน 71 ท่านจาก 65 ชุมชน เทศบาลนครเชียงราย ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

ทั้งนี้ การจัดงานสตรีสากลเป็นประจำทุกปี เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยตระหนักถึงศักยภาพและสิทธิมนุษยชน และกระตุ้นให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานสถานภาพสตรีอย่างเป็นรูปธรรมให้มากขึ้น