เทศบาลนครเชียงรายร่วมกับคณะสงฆ์วัดพระแก้วจัดโครงการบวชภาคฤดูร้อน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจให้บุตรหลานบรรพชาเป็นสามเณร เข้าร่วม “โครงการอบรมให้ความรู้ด้านพระพุทธศาสนาแก่สามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี 2563” จำนวน 120 คน ระหว่างวันที่ 1-10 เมษายน 2563 ณ วัดพระแก้ว ทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ศึกษาพระพุทธศาสนาและเข้าใจในหลักธรรมคำสอน และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันพระราชสมภพ 2 เมษายน

หากท่านใดมีความประสงค์สมัครบรรพชาเป็นสามเณรในโครงการดังกล่าวได้ที่ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดเชียงราย อาคารพญามังราย (GMS)ในวันเวลาราชการ และที่วัดพระแก้ว ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)