ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

สำนักทะเบียนฯรับเฉพาะงานแจ้งเกิดแจ้งตายและงานบัตรประชาชนกรณีทำหายหรือชำรุด

เนื่องด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ฉบับที่ 9 ของดให้หน่วยงานของรัฐเป็นการชั่วคราวเฉพาะการบริการที่มีประชาชนมาติดต่อรับบริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่น นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบให้ นายสรวิศ กุศล หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรฯ เทศบาลนครเชียงราย เปิดให้บริการเฉพาะในกรณีเร่งด่วนสำคัญ ดังนี้

งานทะเบียนราษฎร์รับเฉพาะ : งานแจ้งเกิด แจ้งตาย เท่านั้น
งานบัตรประจำตัวประชาชน : จะเปิดทำเฉพาะกรณีหาย ชำรุด ในสาระสำคัญ(ภาพใบหน้า/เลข 13 หลัก/วันเดือนปีเกิดเลอะเลือนไม่สามารถอ่านได้)เท่านั้น

ทั้งนี้ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลนครเชียงราย ขอแจ้งหยุดให้บริการประชาชนในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบต่อไป