โรงรับจำนำเทศบาลนครเชียงรายผ่อนผัน-ยืดเวลา-ชำระลดดอกเบี้ย

คณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้บริการสถานธนานุบาล ในสถานการณ์ภัยแล้ง ปี2563 และการแพร่ระบาดของ COVID-19 นางนงรัตน์ จักขุเรือง ผู้จัดการสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงราย กล่าวว่า ทางสถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงราย ดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชน โดยผ่อนผัน หรือยืดระยะเวลาในการชำระหนี้แก่ผู้จำนำในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ – มิถุนายน 2563 ให้ขยายเวลาไถ่ถอนทรัพย์อีก 1 เดือน นอกจากนี้ ยังให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ย สำหรับผู้ที่นำทรัพย์สินมาจำนำ ในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 ดังนี้ เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.125 ต่อเดือน เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1 ต่อเดือน หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงราย โทร.053-711417 ค่ะ