ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายดูดเลนท่อระบายน้ำรองรับช่วงฤดูฝน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย สั่งการให้นายอิทธิพล สุนทรสีมะ รก.ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการแก้ไขปัญหาดูดท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลนครเชียงรายมีดินโคลนทับถมในท่อระบายน้ำจำนวนมาก เพื่อให้ระบายน้ำ และให้ระบบเวียนน้ำเป็นไปอย่างสะดวกในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึง

#กองช่างเทศบาลนครเชียงราย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน