มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าและแอลกอฮอล์ป้องกันไวรัสโควิด-19

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถะปะติวงศ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย นำแอลกอฮอล์ ที่แบ่งใส่ขวดแบบฉีดและหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ในชุมชนฮ่องลี่ ชุมชนสันสลี ชุมนสันขี้เบ้า และชุมชนป่างิ้ว

ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้รับการฝึกทักษะในการตัดเย็บจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่ได้นำวิทยากรในการฝึกตัดเย็บมาทำการสอนให้ผู้ที่สนใจรวมทั้งพี่น้องในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย

#กองสวัสดิการสังคมเทศบาลนครเชียงราย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน