เทศบาลนครเชียงรายมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าป้องกันไวรัสโควิด-19

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายภาธร รังษีพิพัฒน์กุล เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ชุมชนเอื้ออาทรริมกก ชุมชนร่องเสือเต้น และชุมชนรั้วเหล็กเหนือ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19

ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้รับการฝึกทักษะในการตัดเย็บจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่ได้นำวิทยากรในการฝึกตัดเย็บมาทำการสอนให้ผู้ที่สนใจรวมทั้งพี่น้องในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย