มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าป้องกันไวรัสโควิด-19

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย นำหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า-19 ไปแจกในชุมชนเจ็ดยอด และชุมชนสันสุด
ทั้งนี้ หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้รับการฝึกทักษะในการตัดเย็บจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ที่ได้นำวิทยากรในการฝึกตัดเย็บมาทำการสอนให้ผู้ที่สนใจรวมทั้งพี่น้องในแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย