ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

ประเมินร.พ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง ก่อนมอบให้เทศบาลนครเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายภูวิศ วรรณพฤกษ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงราย ข้าราชการ พนักงานเทศบาลนครเชียงรายร่วมการประเมินกับโดยมี นางขจีรัตน์ บุญวิวัฒนาการ ประธานคณะทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และคณะทำงานจังหวัดเชียงราย เพื่อประเมินการยกโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หัวฝาย และสันตาลเหลืองให้กับเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่จำเป็นได้ในหน่วยบริการสุขภาพใกล้บ้าน

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินมอบแนวนโยบายแนวทางการพัฒนาในทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางเดียวกัน นอกจากนี้ ต้องมีการพัฒนาระบบทำงานร่วมกันในชุมชน ได้แก่ ระบบป้องกันควบคุมโรค ส่งเสริมสุขภาพ การจัดการสิ่งแวดล้อม คุ้มครองผู้บริโภค