เทศบาลนครเชียงรายบันทึกและปรับปรุงข้อมูลinfoระบบใหม่ปี2563

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการปรับปรุงระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบริหารจัดการงานท้องถิ่นในด้านต่างๆให้เป็นปัจจุบัน นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ทุกกองของสำนักงานเทศบาลนครเชียงราย ในการสร้างความเข้าใจการบันทึกข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO ระบบใหม่) ประจำปี2563 ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งเป็นศูนย์กลางข้อมูลท้องถิ่นรองรับการให้บริการ และสนับสนุนให้หน่วยงานราชการภายในและภายนอกมีการนำข้อมูลจากระบบข้อมูลกลางไปใช้ประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอให้ดำเนินการบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 นี้

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน