เชียงของ MOU ทุกภาคส่วน รับนโยบายเชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล

เชียงของ MOU หน่วยงานทุกภาคส่วนทุกชุมชนหมู่บ้านร่วมรับผิดชอบช่วยกันรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นประจำทุกเดือน รองรับนโยบายเชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล เริ่มต้น Kick off ทั่วทุกพื้นที่

นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของกล่าวว่า อำเภอเชียงของเป็นเมืองหน้าด่านชายแดนติดต่อกับแขวงบ่อแก้ว ประเทศ สปป.ลาว ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังมณฑลยูนนานทางตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามเส้นทาง R3A ผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 ซึ่งเปรียบเสมือนประตูเข้าออกประเทศไทยทางตอนเหนือที่สำคัญที่สุด และถือเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ ทั้งด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ที่มีผู้คนทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศเข้ามาเยี่ยมเยือนเป็นจำนวนมาก จึงได้มีการประชุมร่วมกับทุกภาคส่วนของอำเภอ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เพื่อวางแนวทางการรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของบ้านเมืองให้มีความยั่งยืนตามนโยบายวิสัยทัศน์จังหวัดเชียงรายเมืองแห่งความสุข สะอาด ปลอดภัย น่ายล รวมทั้งเป็นการต่อยอดนโยบายวาระเชียงของเมืองสะอาด โดยได้กำหนดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทุกภาคส่วน ได้แก่ อำเภอเชียงของ แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 แขวงทางหลวงชนบทเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงของ บริษัททีโอทีเชียงของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนันทุกตำบล โดยจะร่วมมือกันพัฒนารักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความสวยงามของบ้านเมือง โดยเฉพาะการเก็บกวาดขยะ เก็บป้ายโฆษณาที่ชำรุดทรุดโทรม ตัดหญ้าสองข้างทาง และตัดแต่งต้นไม้เกาะกลางถนน เน้นถนนสายหลักที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบทั้งของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท องค์การบริหารส่วนจังหวัด และถนนท้องถิ่นภายในชุมชน รวมทั้งที่สาธารณะ และบ้านเรือนประชาชนในชุมชน พร้อมกันเป็นประจำทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง เริ่มกิจกรรมครั้งแรก (Kick off) ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยนายอำเภอเชียงของ พร้อมด้วยผู้อำนวยการแขวงทางหลวงเชียงรายที่ 2 ได้นำประชาชนจิตอาสาจากหน่วยงานราชการต่างๆ พร้อมใจกันทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนถนนสายหน้าด่านสะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 โดยช่วยกันตัดหญ้าเก็บขยะข้างทาง และเกาะกลางถนนจนสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามตามแนวทางที่กำหนดไว้ ในเวลาเดียวกันนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกหมู่บ้านก็ได้พร้อมใจกันพัฒนาทำความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามถนนหนทางและที่สาธารณะ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายพาหะโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตนเองโดยพร้อมเพรียงกัน

นายอำเภอเชียงของ กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันพัฒนารักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมภาพลักษณ์ให้อำเภอเชียงของเป็นเมืองสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามน่ามาเยี่ยมเยือนอย่างยั่งยืนตลอดไป.