ขับเคลื่อนวิถีชุมชนสู่ความยั่งยืน

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ได้ลงพื้นที่กราบนมัสการท่านพระครูประพัฒน์ รัตนพงศ์ เจ้าอาวาสวัดเชียงยืน และพระครูวิจิตรธรรมาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) พร้อมกล่าวว่า เมืองเชียงรายนับได้ว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานโดยเฉพาะมีวัดเก่าแก่ มีชุมชนหลากหลายชาติพันธุ์ ดังนั้นการขับเคลื่อนวิถีชุมชนสู่ความยั่งยืน โดยแต่ละวัดจะมีลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ อาทิ วัดเชียงยืนมีกลุ่มผู้สูงอายุ กิจกรรมการท่องเที่ยว ท้าวเวชสุวรรณ ฯลฯ วัดเชตุพน (สันโค้งน้อย) การขับเคลื่อนรถรางท่องเที่ยว พระไม้หอม ฯลฯ การวางแผนเพื่อความยั่งยืน หรือแม้กระทั่งการปรับตัวต่างๆของชุมชน วิถีชีวิตดั้งเดิมอาจถูกกลืนหายไปตามกระแสชีวิตปัจจุบัน ดังนั้นการอนุรักษ์สิ่งดีงามที่มีอยู่เอาไว้และนำมาพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน

#วิถีสู่ความยั่งยืน

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน