โครงการแก้มลิงปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ”หนองขี้บ้วน”

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นายธเนศ โกมลธง เลขานุการนายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ สมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงราย และ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมกับชาวบ้าน ชุมชนหนองปึ๋ง ชุมชนธารน้ำกรณ์ ชุมชนรอยพระพุทธบาท ที่บริเวณพื้นใกล้ หนองขี้บ้วน ชุมชนหนองปึ้ง เพื่อแจ้งการดำเนินการในการพัฒนาหนองขี้บ้วน พื้นที่ 7 ไร่ ให้เป็นพื้นที่ที่สามารถเก็บน้ำได้ ในช่วงฤดูฝนหรือเป็นแก้มลิงของ สายน้ำกรณ์ และสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปี เพื่อให้ชาวบ้านสามารถใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรได้ และยังเป็นจุดเก็บน้ำในช่วงฤดูในเพื่อไม่ให้เกิดน้ำท่วม

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านแต่ละชุมชนที่มาร่วมรับทราบแจ้งปัญหาที่ชุมชนต้องการเพื่อเป็นประโยชน์กับส่วนรวม ซึ่งการดำเนินการของทางเทศบาลนครเชียงราย เพื่อต้องการพัฒนาให้ทุกพื้นที่ของเทศบาลนครเชียงราย เป็นเมืองที่น่าอยู่ตลอดไป และความเป็นอยู่ของชาวเทศบาลนครเชียงรายจะต้องดีขึ้น