กรมศิลปากรให้บริการแหล่งเรียนรู้ในสังกัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

22 พ.ค.2563 กรมศิลปากรให้บริการแหล่งเรียนรู้ในสังกัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

กรมศิลปากรเปิดให้บริการแหล่งเรียนรู้ในสังกัด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถานที่เก็บค่าเข้าชม หอสมุดแห่งชาติ และหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 พร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยในจังหวัดเชียงราย มีแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร ได้แก่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน และโบราณสถานวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย