ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายพบ มฟล. ขับเคลื่อนนโยบายเมืองอาหารปลอดภัย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการ เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนอธิการบดี ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม พร้อมด้วยทีมงาน ร่วมติดตามความคืบหน้าการจัดทำความร่วมมือระหว่างกันในการขับเคลื่อนนโยบายเมืองอาหารปลอดภัย เพื่อบ่มเพาะวิสาหกิจโดยชุมชน แก้ไขปัญความยากจน เพื่อประชาชนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาสุขภาพอย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทุกความร่วมมือที่มีต่อเทศบาลนครเชียงรายเพื่อพัฒนาจังหวัดของเราให้ก้าวไกลบนคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป.