กฟก.จังหวัดเชียงราย มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร

หลังชำระเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ครบตามสัญญา

วันที่ 5 มิถุนายน​ 2563 เวลา 09.30 น. นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟู​และพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย ดำเนินการโอนที่ดินและ มอบโฉนดที่ดินให้เกษตรกร อำเภอแม่จัน จังหวัดเขียงราย แยกเป็นเกษตรกร ตำบลจอมสวรรค์ จำนวน 1 ราย โฉนดที่ดิน จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 2 งาน 10 ตารางวา และเกษตรกรตำบลท่าข้าวเปลือก จำนวน 1 ราย โฉนดที่ดินจำนวน 1 แปลงเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 02 ตารางวา ณ สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย สาขาแม่จัน โดยเป็นการโอนที่ดินตามกฎหมาย กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
(มาตรา 37/9)

ทั้งนี้ เกษตรกรสมาชิก กฟก. ได้นำโฉนดที่ดินไปเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินกับธนาคาร​กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)​ จำนวน 1 ราย และสหกรณ์​การเกษตร​แม่จัน จำกัด จำนวน 1 ราย และไม่สามารถชำระเงินคืนให้กับสถาบันเจ้าหนี้ได้ (NPL-หนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้) โดยเกษตรกรได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงราย (กฟก.) และได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้แทนเกษตรกร และเกษตรกรได้ดำเนินการชำระหนี้คืนให้กับกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และขอไถ่ถอนที่ดินคืน ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว.