การศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเก่าเชียงราย

การดำเนินงานโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเก่าเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการประชุม กล่าวว่า ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ว่าจ้างบริษัท ยูอาร์ดีอี จำกัด เป็นที่ปรึกษาดำเนินการ การศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเก่าเชียงราย แต่ขอบเขตการว่าจ้างที่ปรึกษาดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมขอบเขตพื้นที่ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย เพื่อนำไปจัดทำเป็นผังเมืองเฉพาะต่อไป โดยให้นำเสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาพื้นที่แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน พร้อมโครงการพัฒนาที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริงส่งผลให้เมืองได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม

สำหรับโครงการศึกษาออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนเมืองเก่าเชียงราย อำเภอเมืองเชียงรายนั้น ทางกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ความสำคัญของการวางแผนพัฒนาเมืองในมิติต่างๆ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( ปี 2560-2580) โดยมีวัตถุประสงค์ 5 ด้านประกอบด้วย

👉 เพื่อให้ได้ผังพื้นที่เฉพาะที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับองค์ประกอบของผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562

👉 เพื่อให้ได้ผังปฏิบัติการเชิงพื้นที่ ปรับปรุง ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่

👉 เพื่อออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาที่มีรายละเอียดครบถ้วน

👉 เพื่อจัดทำกรอบการพัฒนาประกอบด้วยแผนงาน แผนงบประมาณ และแผนการบริหารจัดการ

👉 เพื่อจัดทำกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมให้ภาครัฐ ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ โครงการปรับปรุง ฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่ให้เป็นรูปธรรม

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน