ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต มอบทุนการศึกษา​เพชรล้านนา

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้การศึกษา การท่องเที่ยวและการกีฬานครเชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ผู้ก่อตั้งโครงการเพชรล้านนา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา “โครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2562” โดยมี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ดร.ณัฏพล สันธิ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย น.ส.วิราภรณ์ อนุทองศรีวิไล ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเชียงราย ผู้บริหารสถานศึกษา พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมครบครัน โดยพิธีเป็นการมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่สอบผ่านถึงรอบเพชรล้านนาใน จ.เชียงราย จำนวน 136 คน

โดยทุนการศึกษาดังกล่าวมีขึ้นโดยพระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ได้มีดำริดำเนินการตั้งแต่ปี 2560 โดยทางเทศบาลนครเชียงรายเป็นองค์กรดำเนินการและมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นองค์กรกลางในการจัดทำข้อสอบและทำการสอบ โดยมีธนาคารออมสินสนับสนุนมอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นทุนการศึกษาในโครงการดังกล่าว และมีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ระดับคือระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6) แต่ละระดับทำการสอบรอบแรกหรือรอบเจียระไนเพชร วันที่ 15 มิ.ย.2563 และรอบเพชรล้านนาระหว่างวันที่ 4-6 มิ.ย.ที่ผ่านมา

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทำการสอบจากทั้ง 3 จังหวัดจำนวน 186 โรงเรียน รวมจำนวน 2,137 โดยมาจาก จ.เชียงราย จำนวน 945 คน จ.พะเยา จำนวน 754 คนและจาก จ.น่าน จำนวน 438 คน ขณะที่การสอบในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นใช้วิชาสอบคือคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สาระวิชาพระพุทธศาสนาและภาษาไทย ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคือวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สาระวิชาพระพุทธศาสนา ภาษาไทย ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา ทั้งนี้นักเรียนที่สอบผ่านเข้าถึงรอบเพชรล้านนาทุกคนจะได้รับทุนการศึกษา โดยนอกจาก จ.เชียงราย จำนวน 136 คนดังกล่าวแล้วยังมีจาก จ.พะเยา จำนวน 125 คน และ จ.น่าน จำนวน 113 คน

โดยในแต่ละระดับจะได้รับทุนการศึกษาคือระดับประถมศึกษา ชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่ประทาน รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท และรางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัลๆ ละ 3,000 บาท ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท พร้อมโล่ประทาน รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 15,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัลๆ ละ 4,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศจำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 30,000 บาท พร้อมโล่ประทาน รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลชมเชยจำนวน 5 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท

พระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) กล่าวว่าโครงการเพชรล้านนาเป็นดำริของตนที่จะดำเนินการขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความเป็นเลิศทางวิชาการในแต่ละสาขาวิชา และนอกจากนี้ยังได้รับทุนการศึกษาอีกด้วย ทั้งนี้ได้ดำเนินการปีแรกเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย ปีถัดมาดำเนินการใน จ.เชียงราย และพะเยา กระทั่งปีนี้ได้เพิ่มเติม จ.น่าน ขึ้นมาดังกล่าว ซึ่งปีที่ผ่านๆ ก็ดำเนินการอย่างราบรื่นแต่ปีนี้ประสบปัญหาไวรัสโควิด-19 ทำให้ต้องเลื่อนการมอบทุนการศึกษามาจนถึงเดือน มิ.ย.นี้ดังกล่าวทั้งๆ ที่เดิมจะปิดโครงการแต่ละปีราวเดือน เม.ย.กระนั้นก็ยืนยันว่าโครงการจะยังเดินหน้าโดยปี 2564 ก็จะพิจารณาเพิ่มเติมจังหวัดต่อๆ ไปอีกราว 1-2 จังหวัด โดยตั้งเป้าเบื้องต้นให้ครบทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ และปีนี้ก็จะให้การช่วยเหลือนักเรียนที่แม้จะได้รับทุนครั้งนี้แต่มีฐานะยากจนและอยากจะได้รับทุนการศึกษาแบบต่อเนื่องอีกจำนวน 2 คนซึ่งสามารถเขียนข้อมูลส่งไปที่วัดแสงแก้วโพธิญาณให้ได้พิจารณาได้

พระเดชพระคุณเจ้าพระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ให้พรแก่นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ว่านอกจากจะเป็นคนเก่งแล้วก็ขอให้เป็นคนดีและคุณสมบัติของคนดีคือการมีความกตัญญูกตเวทีต่อทั้งบิดามารดา ผู้ปกครอง โรงเรียน สังคม ด้วย ทั้งนี้ทั้งหมดถือว่าเป็นเพชรล้านนาที่ชนะเลิศในระดับจังหวัดของตัวเองในอนาคตก็จะเป็นคนเก่งและคนดีของชาติหรือของโลกต่อไปได้.