รางวัลบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดจังหวัดเชียงราย

รางวัลบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ที่มีผลงานระดับดีเด่น ต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2563

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมเปิดพิธี และเข้ารับรางวัล “บุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ที่มีผลงานระดับดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านการบริหารจัดการ” ในกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2563 โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจ.เชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ ปลัด จ.เชียงราย หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนเข้าร่วม กิจกรรมมีการแสดงบนเวทีเกี่ยวกับภัยและโทษของยาเสพติดนิทรรศการโดยหน่วยงานต่างๆ จากนั้นผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย นำอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนำกล่าวปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด