โครงการเครือข่ายประสานความร่วมมือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

โครงการเครือข่ายประสานความร่วมมือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว “

วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาวอโณทัย จิระดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัวร่วมติดตามและเยี่ยมชม โครงการเครือข่ายประสานความร่วมมือพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม และโรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว กิจกรรมฝึกอบรมสร้างสื่อตกแต่งห้องเรียน โดยการนำของ รศ.พัชรี วรจรัสรังสี รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ณ ห้องประชุมพัฒนาลังการ โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

#โรงเรียนเทศบาล2หนองบัว

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา