เทศบาลนครเชียงรายเตรียมพร้อมประเมินรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ตามที่เทศบาลนครเชียงราย ได้สมัครรับการประเมินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประเภทโดดเด่น โดยมีนวัตกรรม “Smart-net เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวม” นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกกอง ของเทศบาลนครเชียงราย โดยมีทางนายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงรายมาร่วมวางให้แนวทางการดำเนินการในแนวทางการนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมการในการผ่านเข้าสู่รอบการประเมินสุดท้าย

ทั้งนี้ การดำเนินงาน “Smart-net เพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย” ให้ประชาชนในแต่ละชุมชน เสนอแผนงาน ปฏิบัติการแก้ไขปัญหา แล้วเสนอเข้ามายังเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้เทศบาลฯ ดำเนินงานตามข้อเสนอ และเทศบาลนครเชียงราย จะนำโครงการเข้าที่ประชุมสภา เพื่อวางแผนงานดำเนินงานต่อไป