ข่าวเทศบาลนครเชียงราย

Smart-net เพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงรายที่แท้จริง

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นางสาววรรณพัชร จินดาขัด รก.กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครเชียงรายและ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมกับทาง คณะกรรมการศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุโซนที่ 3 ชุมชนดอยสะเก็น ที่ ศูนย์การเรียนรู้ความหลากหลายทางชีวภาพป่าดอยสะเก็น ชุมชนดอยสะเก็น เทศบาลนครเชียงราย เพื่อร่วมกันดำเนินการ ตามการบริหารการจัดการที่ดีของเทศบาลนครเชียงราย

ซึ่งการประชุมมีทางนายพันธวัช ภูผาพันธกานต์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครเชียงรายมาร่วมวางให้แนวทางการดำเนินการ ในการดำเนินงาน “Smart-net เพื่อการพัฒนาเทศบาลนครเชียงราย” ซึ่งการดำเนินการในอนาคตในรูปแบบดังกล่าว คือ เทศบาลนครเชียงราย จะให้ประชาชนในชุมชน เสนอแผนงานเข้ามายังเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้เทศบาลฯ ดำเนินงานตามข้อเสนอ และเทศบาลนครเชียงราย จะนำโครงการเข้าที่ประชุมสภา เพื่อวางแผนงานดำเนินงานต่อไป จุดนี้จะมองให้เห็นว่า การบริการจัดการที่ดีนั้น ประชาชนจะมีศักยภาพ 70 เปอร์เซ็นต์ และเทศบาลจะบริหารงานที่เหลืออีก 30 เปอร์เซ็นต์ พูดแบบเข้าใจง่ายคือ ชุมชนต้องมาก่อนซึ่งจะต่างจากอดีตที่เทศบาลฯจะนำหน้า แต่ครั้งนีทุกชุมชนจะนำหน้า และเทศบาลจะอยู่เบื้องหลังในการสร้างเครือข่าย หรือหาทุนทรัพย์ มาดำเนินการที่ทุกชุมชนมีความต้องการ