รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE)

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 นายประชวน เขื่อนเพชร ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมเดินขบวนและแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(TO BE NUMBER ONE) เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงภัยของยาเสพติดและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้ามาในสถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนส่งเสริมการเล่นกีฬาต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#นครเชียงรายนครแห่งการศึกษา