เทศบาลนครเชียงรายเสนอรับรางวัลการบริหารการจัดการที่ดีประจำปี 2563

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารข้าราชการ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลนครเชียงราย ตัวแทนภาคประชาชน ร่วมให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ การเสนอรับรางวัลการบริหารการจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2563 ที่ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย โดยเป็นการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบ zoom ตามมาตรการเว้นระยะห่าง new normal ซึ่งคณะกรรมการฯ อยู่ที่ส่วนกลางรับข้อมูลและซักถาม

ทั้งนี้เทศบาลนครเชียงราย โดยนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ส่งโครงการนวัตกรรม “SMART-NET” เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนแบบองค์รวม เข้าเสนอรับรางวัล อย่างไรก็ตามนวัตกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม ความเท่าเทียม ครอบคลุมทั้งพื้นที่และประชาชนผู้รับบริการตั้งแต่ครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน

#SMARTNET

#พลังเชียงรายเพื่อคนเชียงราย

#เทศบาลยุคใหม่หัวใจคือประชาชน